سفره هفت سین نوروز

برچهــــره‌ی گل نسیم نـــــوروز خـــــوش است
در صحن چمــــن روی دل‌افروز خـــــــوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خــــوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خــوش است

***

روزی‌ست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد
ابـــــــــر از رخ گلـــــزار همــــی‌شویــــــد گــــرد
بلبـــــــــل بـــــــــــــه زبان پهلوی با گـــــــل زرد
فــــــــریاد همی زند کـــــــه: می‌بایــد خـــــورد

***

چــــــون لاله به نــــوروز قـــدح گیـــــر به دست
با لاله رخـــــــــی اگـــــر تــــــرا فــــرصت هست
می نـــــــوش بـــه خـــرمی، که این چرخ کبـود
ناگــــــاه تــــــــرا چـــو خــــــاک گردانـــــد پست

***

چــــون ابــــر بـــه نـــــوروز رخ لالــــه بشست
برخیـــــــز و به جـــــــام باده کن عــزم درست
کــــاین سبزه کــــــه امروز تماشاگــــه توست
فـــــردا همـــــه از خاک تـــو برخواهــــد رست

خیام

نوروزتان مبارک!