بازهم عزیزان درست اندر کار آستین همت خود را بالا زده و با آمیخن ذوق هنری و استعداد خدادادی و نبوغ خویش، حماسه ای دیگر خلق کردند. در این کار از برج آزادی تهران (نماد فرهنگ و ایستادگی مردم )  برای ساخت دستشویی در یکی از شهرهای مازندران الهام گرفته شده است.