نمی دونم طراح این عکس کیه… ولی غم عظیمی تو این عکسه…

کلمات قدرتمندند … عاقلانه ازش استفاده کن.