در ادامه تصاویر از ایجاد طرح های زیبا با حنا که از می توان به عنوان جایگزینی طبیعی از خالکوبی های موقت استفاده کرد را می بینیم.

نقش کاری با حنا (1)
نقش کاری با حنا (2)
نقش کاری با حنا (3)
نقش کاری با حنا (4)
نقش کاری با حنا (5)
نقش کاری با حنا (6)
نقش کاری با حنا (7)
نقش کاری با حنا (8)
نقش کاری با حنا (9)
نقش کاری با حنا (10)
نقش کاری با حنا (11)
نقش کاری با حنا (12)
نقش کاری با حنا (13)
نقش کاری با حنا (14)
نقش کاری با حنا (15)
نقش کاری با حنا (16)
نقش کاری با حنا (17)