با دیدن این عکس ها و نقاشی های زیبا بر روی ماشین های کثیف، آدم ترجیح میده یک ماشین کثیف با همچین نقاشی داشته باشه….

واقعا هنر در هر قالبی زیباست و هنرمند همواره شایسته تقدیر. ولو کاری بس عبث چون نقاشی بر روی شیشه های خاک گرفته!…

نقاشی روی ماشین کثیف (1)

نقاشی روی ماشین کثیف (2)

نقاشی روی ماشین کثیف (3)

نقاشی روی ماشین کثیف (4)

نقاشی روی ماشین کثیف (5)

نقاشی روی ماشین کثیف (6)

نقاشی روی ماشین کثیف (7)

نقاشی روی ماشین کثیف (8)

 جستارهای مرتبط:

  • نقاشی روی ماشین
  • نقاشی روی خاک
  • نقاشی با خاک
  • نقاشی های زیبا بر روی خاک
  • نقاشی های زیبا روی ماشین های کثیف