اینکه چطور ببینیم یا باور کنیم با خودمان است اینکه از آسمان خراش های بزرگ  گله کنیم که آزادیمان را گرفته اند و نمی گذارند آسمان را ببینیم یا اینکه با تغییر کنار بیاییم و به این فکر کنیم که چگونه می شود از شرایط حاضر لذت برد، Thomas Lamadieu فرانسوی راه دوم را اتخاب کرده او از  فضای خالی بین آسمان خراش ها و تکه های آسمان به عنوان بوم نقاشیش استفاده کرده و نقاشی هایی زیبا را خلق کرده، طرز نگاه او به زندگی از نقاشی هایش هم تحسین آمیز تر است .

Arch2o-Inversion-Steven-Holl61 Arch2o-Inversion-Steven-Holl12 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Arch2o-Inversion-Steven-Holl9 Arch2o-Inversion-Steven-Holl8 Arch2o-Inversion-Steven-Holl5 Arch2o-Inversion-Steven-Holl4 Arch2o-Inversion-Steven-Holl3 Arch2o-Inversion-Steven-Holl2 Arch2o-Inversion-Steven-Holl1