۱. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

۲. قبل از جواب دادن فکر کن

۳. هیچکس را تمسخر مکن

۴. نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

۵. خود برای خود، زن انتخاب کن

۶. به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو

۷. تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما

۸. کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

۹. از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

۱۰. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

۱۱. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

۱۲. سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

۱۳. با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

۱۴. راستگو باش تا استقامت داشته باشی

۱۵. متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

۱۶. دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

۱۷. معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

۱۸. دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

۱۹. مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

۲۰. سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

۲۱. روح خود را به خشم و کین آلوده مساز

۲۲. هرگز ترشرو و بدخو مباش

۲۳. در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

۲۴. اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

۲۵. دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین

۲۶. چالاک باش تا هوشیار باشی

۲۷. سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

۲۸. اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

۲۹. با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

۳۰. مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند