شاید به زودی چشم انداز پره های سر به فلک کشیده توربین های بادی چیزی متعلق به گذشته باشد که تنها در کتاب ها می توان اثری از آن پیدا کرد. واقعیت این است که این شهریاران چرخان که انرژی تجدید پذیر باد را به کنترل خود در می آورند، چندان هم بی دردسر نیستند. آنها برای تولید انرژی نیازمند بادهای قدرتمندی هستند و پره های آنها سر و صدای زیادی تولید می کند. با این وجود، نسل جدیدی از توربین های بادی سر به زیر وجود دارند که می توانند شرایط را تغییر دهند؛ توربین های INVELOX می توانند حتی از نسیم های آرامی با سرعت ۳ کیلومتر بر ساعت هم برق تولید کنند. نکته کلیدی عملکرد این دستگاههای سبز طراحی مخروطی شکل آنهاست که باد جمع آوری شده در دهانه اش را از طریق مجموعه ای از شیپورها و لوله های فشرده می کند. برخلاف جریان ترافیک، سرعت سیال با عبور از مقطع فشرده شده افزایش می یابد؛ پدیده ای که به نام اثر ونتوری شناخته می شود. در حقیقت نام توربین نیز از همین ویژگی گرفته شده است؛ INVELOX از سرواژه Increasing the VELOcity of wind گرفته شده است که به معنای ” افزایش سرعت باد” است.بادهای ورودی به INVELOX که با سرعت ۱۶ کیلومتر بر ساعت وارد این توربین می شوند، در انتهای توربین به سرعت ۶۴ کیلومتر بر ساعت می رسند. در نتیجه انرژی جنبشی نیز افزایش می یابد و با چرخاندن ژنراتور، برق تولید می کند. آزمایش های اولیه نشان می دهد در مقایسه با توربین های بادی متداول، توربین های INVELOX در حدود ۶۰۰ درصد انرژی بیشتری تولید می کنند.