پرستو فروهر هنرمند ایرانی تباری است که ساکن آلمان می باشد. این هنرمند در جدیدترین نمایشگاه خود، ساختمانی با دیوارهای مزین به نوشته های فارسی طراحی کرده است. ارج می نهیم هنر هنرمندی که در گوشه دنیا بدنبال نمایش هنر و فرهنگ غنی ایرانی است. با افتخار تصاویر را با هم می بینیم.

نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (1)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (2)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (3)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (4)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (5)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (6)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (7)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (8)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (9)
نستعلق روی دیوار از پرستو فروهر (10)