داستان از سگ و گربه ها در خانه ها می گوید. از بازی آنان با مبلمان گرفته تا میز  و صندلی و جا لباسی و …

در این بین گاه از گیر کردن آنها در بین اشیا فضایی نشاط آور حس میشود. با هم برخی از لین لحظات طنزآمیز را می بینیم.