نام ماههای سال هخامنشی به ترتیب :

بهار:              چمن آرا ، گل آور ، جان پرور

تابستان:       گرما خیز ، آتش بیشه ، جهان بخش

پاییز:            دژ خوی ، باران خیز ، اندوه خیز

زمستان:     سرما ده ، برف آزر ، مشکین فام

ماه