در این پست تصاویری از زیباترین و نادرترین قورباغه های جهان آورده شده است. شمار زیادی از این قورباغه ها از آخرین بازمانده های نسل خود می باشند. برخی به نظر می رسید بطور کلی منقرض گشته اند. اما در تحقیقات جدید آقای رابین مور یافت شده اند. وی نتایج کار خود را در کتابی تحت عنوان “در جستجوی قورباغه های گمشده” ارائه کرده است.

Cuchumatan Golden Toad

Masked Treefrog

Hourglass Frogs

Reticulated Glass Frog

Macaya Breast-Spot Frog

Hourglass Frog

Red-Eyed Treefrogs

Palawan Horned Frog

Gliding Treefrog

Golfo Dulce Poison Dart Frog

Eyelash Frog

Lazarus frog

Red-Eyed Treefrog

Reticulated Glass Frog