در سرزمینی که سایه آدم های کوچک، بزرگ شد

در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است.