می بوسم آن دستهای سیاه از بابت تلاش به جهت امرار شرافتمندانه امور

شادی پدر و پسر فقیر