هنگامی که در خانه خود به موش برمی خورید در نظر شما آنها تنها یک آفت هستند که باعث ویرانی می شوند. اما در جنگل ها و زمین های اطراف شاید یکی از زیباترین موجودات همین موش ها باشند.

این گونه از موش ها به دلیل سازگاری خود با محیط اطراف و همچنین سزعت تکثیرشان یکی از گونه های گسترده و موفق از پستانداران روی زمین هستند کهمی توان آنها را در هرجایی و در هر قاره ای یافت. قطعا موش در محیط طبیعی موجودی زیبا و بی ضرر است اما زمانی که وارد محیط زندگی ما شود به یک آفت تبدیل می شود. در بخش هایی از نیوزلند و استرالیا به دلیل عدم وجود شکارچیان طبیعی موش ها نژاد آنها افزایش یافته و باعث نابودی محصولات محلی و حتی جمعیت پرندگان شده اند.