تاریخ را همواره فاتحان به نگارش در آورده اند و به همین سبب، آدمی تا یک دوره زمانی را خود درک نکرده باشد هیچگاه در مورد صحت دیدگاه خود نسبت به آن واقعه مطمئن نخواهد بود.

تاریخ روایتگر جنایات بسیاری از جنایتکاران بوده است و گواه آن نیز حافظه شماست از وقایع گذشته. از همین رهگذر یهودیان (به حق) همواره هیتلر را به سبب جنایاتی که انجام داده سرزنش می کنند. این مطلب را در مطالب چاپ شده و عکس های منتشر شده توسط یهودیان می توان یافت. اما آنچه شگفت انگیز می نماید تکرار همان کارها توسط صهیونیست ها با فلسطینیان است. در تصاویر زیر این موضوع را به وضوح می توان دید.

مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (1)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (2)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (3)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (4)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (5)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (6)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (7)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (8)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (9)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (10)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (11)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (12)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (13)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (14)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (15)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (16)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (17)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (18)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (19)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (20)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (21)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (22)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (23)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (24)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (25)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (26)
مقایسه جنایات هیتلر و صهیونیست ها (27)