این پرسش مانند این است که سوال کنید: ” چه تعداد شی را می توان درون سبد جای داد؟” اگرچه مغز انسان را از برخی جهات می توان با رایانه مقایسه کرد، اما این مقایسه زمانی که وارد جزئیات می شود دیگر مصداق ندارد. برای مثال بیشتر ما تنها می توانیم تا چند رقم محدود عدد پی را به خاطر بیاوریم، در حالی که تعداد ارقام محاسبه شده این عدد تنها ۳۴ کیلوبایت فضا اشغال می کند؛ که کمی بیشتر از ۰.۰۰۰۰۳ گیگایایت است. با این وجود، ما می توانیم صدها یا هزاران چهره را به خاطر بیاوریم و آنها را با هر حالتی و از هر زاویه ای در میان دیگر چهره ها شناسایی کنیم؛ عملی که انجام آن توسط رایانه بیش از یک ترابایت (۱۰۰۰ گیگابایت) حافظه نیازدارد. مغز انسان ها در به یادآوری جزئیات خاص بسیار بد عمل می کند، اما همین مغز در شناسایی و تشخیص الگوها و روند فوق العاده عالی است. ما رایانه را اختراع کردیم تا کارهایی را که انسان در انجام آنها بد عمل می کند، به جای ما انجام دهد؛ بنابراین مقایسه جزء به جزء خودمان با این وسیله کار اشتباهی است.