دانشجوی پسری در خیابان بدنبال دختری که دارای پاهای بی اندازه زیباست، براه می افتد.
پرسش: در چه فاصله ای باید این پسر بدنبال دختر باشد تا بیشترین زاویه دید، به پای بیرون آمده از دامن را، داشته باشد؟ فاصله لبه دامن از زمین ۶۰ سانتی متر است و فاصله چشم دانشجوی پسر از زمین ١۷۸ سانتی متراست.
  

 

 

برای نخستین بار این تمرین را پرفسورفرانتس ر ِلیش (Franz Rellich 1906- 1955) در دانشگاه گوتینگن ِ آلمان، پس از آنکه شنوندگان درسش او را سرزنش کردند که درس آنالیز او ارزش کاربردی ندارد، طرح کرد. فرانتس ر ِلیش خدمات ارزنده ای در زمینه ریاضیات در فیزیک به ویژه در زمینه پایه های کوانتُم و همچنین معادله های دیفرانسیل انجام داد.

این تمرین از کتاب Humor in der Mathematik می باشد.

این یعنی ۱.۵متر باید فاصله بگیرند!!!