اینجا مرز دو کشور بلژیک و هلند است. اما همانطور که می بینید خبری از سیم خاردار و یا دیوار بتنی نیست. تا حالا شده همزمان در دو کشور باشید؟

مرزبلژیک و هلند (4)
مرزبلژیک و هلند (3)
مرزبلژیک و هلند (2)
مرزبلژیک و هلند (1)