مرز بین روز و شب - تصویر از ناسا

مرز بین روز و شب – تصویر از ناسا