دل عاشق به پیغامی بسازه
خمار آلوده با جامی بسازه

مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت کش به بادامی بسازه