همانطور که در پست های بیشماری در سایت وزین www.WeAre.ir از هنر گفته ایم. اینک نیز باز از دریچه ی زیبای هنر به پدیده ها می نگریم، هنر را در قالب تکه ی بی جانی از کاغذ و بعد دمیدن روح هنرمند در آن و زنده شدن آن کاغذ بی روح در قالب یک اثر هنری چشم نواز و دل انگیز، می بینیم. این جاست که می گوییم هنر زیباست و هنرمند شایسته تقدیر. در این پست سری های مختلفی از هنرهای کاغذی که هر یک توسط هنرمندی خالق ارائه گردیده، می بینیم.

یک ورق کاغذ توسط پیترچالسنپرتره های کاغذی چین دار توسط یولیا برودسکایامجسمه های کاغذی از حیوانات توسط کالوین نیکولسهنر کاغذهای بریده توسط هینا آئویاما


ماسک های اوریگامی توسط جول کوپردرخت های حک شده از کیسه کاغذی مک دونالد توسط یوکن تریوآ


کاغذهای بریده شده توسط لیزر اثر اریک استاندلی


کاغذ برش داده شده پرده های نقش دار اثر توموکو شیویاسومجسمه های کاغذی توسط جن استارکخیایان اوریگامی توسط مائوریس