کتاب حاضر مجموعه ای از ۳۰ داستان کوتاه عاشقانه و عاطفی است. داستانها بسیار کوتاه و البته گیرا که در دو الی سه صفحه به اتمام می رسند. خواندنش خالی از لطف نیست.

در زیر قسمتی از داستان راز خوشبختی را با هم می خوانیم؛

راز خوشبختی
تاجری پسرش را برای آموختن راز خوشبختی نزد خردمندی فرستاد . پسر
جوان چهل روز تمام در صحرا راه رفت تا اینکه سرانجام به قصری زیبا بر
فراز قله کوهی رسید. مرد خردمندی که او در جستجویش بود آنجا زندگی
می کرد.
به جای اینکه با یک مرد مقدس روب ه رو شود وارد تالاری شد که جنب و
جوش بسیاری در آن به چشم می خورد، فروشندگان وارد و خارج
می شدند، مرد م در گوشه ای گفتگو می کردند، ارکستر کوچکی موسیقی
لطیفی می نواخت و روی یک میز انواع و اقسام خوراکی ها لذیذ چیده شده
بود. خردمند با این و آن در گفتگو بود و جوان ناچار شد دو ساعت صبر
کند تا نوبتش فرا رسد.

خردمند با دقت به سخنان مرد جوان که دلیل ملاقاتش را توض یح می داد
گوش کرد اما به او گفت که فعلأ وقت ندارد که راز خوشبختی را برایش
فاش کند. پس به او پیشنهاد کرد که گردشی در قصر بکند و حدود دو
ساعت دیگر به نزد او بازگردد.
آنگاه یک قاشق «. اما از شما خواهشی دارم » : مرد خردمند اضافه کرد
در » : کوچک به دست پسر جوان داد و دو قطره روغن در آن ریخت و گفت
تمام مدت گردش این قشق را در دست داشته باشید و کاری کنید که روغن
«. آن نریزد
مرد جوان شروع کرد به بالا و پایین کردن پله ها، در حالیکه چشم از قاشق
بر نمی داشت. دو ساعت بعد نزد خردمند بازگشت.

نویسنده: جمع آوری شده از نویسنده های مختلف ::در پایان هر داستان تام نویسنده ذکر شده است::

تعداد صفحات: ۷۶ صفحه