آنچه در ادامه ملاحظه خواهید کرد مجسمه های مینیاتوری ساخته شده بدست هنرمند توانای مجارستانی آقای Cerkahegyzo است. ببینید و لذت ببرید.

مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (1)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (2)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (3)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (4)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (5)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (6)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (7)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (8)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (9)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (10)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (11)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (12)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (13)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (14)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (15)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (16)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (18)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (19)
مجسمه مینیاتوری با نوک مداد (20)