داشتم این مطلب را می خوندم تا ترجمه اش کنم دیدم نویسنده انگلیسی زبان در مورد مطلب نوشته که: “حتما شما هم با دیدن این تصاویر به یاد دوران کودکی و بازی های کنار ساحل و ساختن مجسمه های شنی خود می افتید و …” دیدم که من با دیدن این تصاویر به یاد اون چیزایی که این آقا فرموده اند نمی افتم که البته مشکل از بنده هم نیست چرا که ما این ماجرا ها را تنها در تلویزیون دیده ایم. و اصولا ما را چه به گل بازی!

باری، بار دیگر شما را به دیدن جنبه ای دیگر از هنر، اینبار نمود یافته در مجسمه های شنی ساحل که با هنرمندی هنرمندان مجسمه ساز، خلق شده، دعوت می کنیم.

هنر دوستان مطالب زیر را از دست ندهید:

مجسمه های شنی تحسین برانگیز (13)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (12)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (11)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (10)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (9)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (8)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (7)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (6)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (5)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (4)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (3)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (2)
مجسمه های شنی تحسین برانگیز (1)