هنرمند ژاپنی برجسته Hirotoshi Ito همیشه دست به کارهای باورنکردنی می زند، روح این هنرمند گرام در کالبد هر چیزی که وارد می شود به نوعی گوشه ای از شگفتی های آفرینش را به ما نشان می دهد. در این مطلب مجسمه های سنگی باورنکردنی که از قوانین فیزیک تبعیت نمی کنند اثر این خنرمند را معرفی می کنیم. با کمال تعجب، تمام اینها در یک بستر رودخانه در محله ایتو شروع می شود ،جاییکه او این قطعات سنگی کوچک را می یابد و با این نسخه ها کار میکند. اگر چهدر نظر بسیاری از ما  سنگ یک ماده سرد، سخت و بی رحم است،اما ایتو می گوید که من می خواهم پتانسیل خود را برای ابراز گرمی و شوخ طبعی به دیگران نشان دهم.

این هنرمند می افزاید “اگر چه من با انواع مختلف سنگ کار می کنم، بیشتر کار من شامل بهینه سازی شکل اولیه یک سنگاست”. بسیاری از این بهینه سازی ها از کنار هم نهادن سنگ خام،صیقل دادن سطح طبیعی سنگ است. با تغییرات پر زحمت، او به آنها زندگی می دهد.به پایان رساندن کاردر بسیاری از این موارد همچنین شامل نوعی از قطعه های کوچک دیگری که توهم را کامل کند می باشد مانند رشته یا حتی یک ساردین .

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-10

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-13

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-16

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-2

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-8

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-5

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-17

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-12

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-6

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-15

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-3

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-1

creative-stone-sculptures-hirotoshi-ito-4