ما ز هر صاحب دلی یک رسته فن آموختیم
عشق از لیلی و صبر از کوه کن آموختیم

گریه از مرغ سحر ، خود سوزی از پروانه ها
صد سرا ویرانه شد ، تا ساختن آموختیم