نقاش طبیعت هر لحظه طرحی میزند اگر نیک بنگریم شاید لحظه ای کوتاه لبخندی باشد…