داستان های زیبای زیادی از زندگی وجود داشته است. داستان های طولانی رمان های هزار برگ. داستان های کوتاه. داستان ساختگی. داستان های واقعی عجیب که هرچه می گفتی هیچکس باور نمی کرد. داستان های دروغ…

weare (10)

اما زندگی انسان ها تغییر کرد، درست از زمانی که ادیسون برق را کشف کرد.

weare (16)

زمانی که انسان ها تصمیم گرفتند در صنعت انقلاب کنند.

weare (5)

و در همین بین، دوربین ها ساخته شدند. دوربین ها، داستان گوی زندگی انسان ها شدند.

چرا که یک زبان و یک قلم می تواند به راحتی خراب شود، اما دوربین آن را می گوید، همان گونه که هست. انجماد خالصی از لحظات،همانگونه که هست.

و از آن پس داستان ها متفاوت شدند.
                                                  این یک قصه ی متفاوت است!!

قصه ی جادویی انسان ها!!

طبیعت-weare.

قصه ی داستان های عشقی …

weare (13)

داستان مبارزه های بی پایان برای زندگی کردن

weare (9)

قصه ی اوقات تلخ تنهایی

weare (18)

داستان درماندگی

weare (14)

و قصه ی روزهای خوشگذرانی، اوقات فراغت

weare (11)

قصه های شاعرانه ای از زیبایی

weare (3)

قصه های مرموز خوفناک

weare (7)

قصه هایی از انعکاس قدرت و امکانات بی پایان خدا گونه

weare (15)

 قصه ی توأمان عظمت و کوچکی یک دنیا

weare (6)

قصه های رقص زندگی در رنگ

weare (12)

قصه هایی از پشتکار، از قدرت با هم بودن

weare (2)

قصه هایی رمز آلود از آدم ها و خداها

weare (8)

و هزار و یک قصه ی دیگر…
weare (17)
……