بگذر از نی من حکایت می کنم
وز جدایی ها شکایت می کنم

نی کجا این نکته ها اموخته؟
نی کجا داند نیستان سوخته؟

بشنو از من بهترین راوی منم
راست خواهی هم نی و هم نی زنم

نشنو از نی نی حصیری بیش نیست
بشنو از دل ,دل حریم دلبریست

نی چو سوزد خار و خاکستر شود
دل چو سوزد خانه ی دلبر شود ….

سبحان