متاسفانه فقر فرهنگی در جامعه ما بیداد میکنه…همه ما با عمل و رفتار و منش خود به گونه ای این کمبود فرهنگی را در جامعه مان سبب شده ایم.از این رهگذر هر چه بگویم کم گفته ام. فقط چند عکس از باغ ارم شیراز در ادامه آورده ام، که رفتار های غلط و عادات زشت فرد فرد ما در این عکس ها به خوبی نمایان است. باشد که به گونه ای دیگر بنگریم و عمل کنیم…

فقر، لگد کردن و پایمال کردن گل های زیبای باغ ارم ، تنها برای گرفتن یک عکس یادگاری است

فقر، یادگاری های بیشماری است که روی در قدیمی و با ارزش باغ ارم نوشته شده است

صحبت از پژمردن یک برگ نیست، صحبت از این بی فرهنگی هاست …

این چند عکس تنها بخش کوچکی از هزاران نمودهای فقر فرهنگی در کشورمان است. تنها کافی است عبارت عکس یادگاری روی تخت جمشید (یا هر اثر تاریخی دیگر در ایران عزیز) در گوگل جستجو کنیم و با صدها عکس یادگاری بر پیکره ی این ارزشمند ترین اثر تمدن کهن ایرانی مواجه شویم.

به قول استاد گرانقدر، دکتر شریعتی عزیز:

فقر همه جا سر میکشد …
فقر، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست …
فقر، چیزی را ” نداشتن ” است، ولی ، آن چیز پول نیست … طلا و غذا نیست …
فقر، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند …
فقر، تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند …
فقر، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند …
فقر، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود …
فقر، همه جا سر میکشد …
فقر، شب را ” بی غذا ” سر کردن نیست …
فقر، روز را ” بی اندیشه” سر کردن است …