در پشت چارچرخه فرسوده ای کسی خطی نوشته بود:

“من گشته ام نبود !
تو دیگر نگرد نیست!”…

گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:
ما را تمام لذت هستی به جستجوست.
پویندگی تمامی معنای زندگی ست.
هرگز
“نگرد! نیست”
سزاوار مرد نیست…

فریدون مشیری