ای دریغا لحظه ای آمد که لب هایم
سخت خاموشند و بر آنها کلامی نیست
خواهمت بدرود گویم تا زمانی دور
زآنکه دیگر با توام شوق سلامی نیست