پس از پایان جنگ جهانی دوم انگشت اتهامات جنایت همیشه به سوی بازنده جنگ یعنی آلمان اشاره رفته است. اما این همه ی حقیقت تاریخ نیست. نیروهای متفق یعنی انگلیس، شوروی و آمریکا نیز ننگ جنایات بیشماری را برای همیشه همراه خود دارند.ازین جمله می توان به نسل کشی استالین، بمباران های شمیایی انگلیس، بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا و بمباران وحشیانه شهر درسدن آلمان اشاره کرد.

بمباران شیمیایی درسده
درسدن پایتخت ایالت زاکسن آلمان و معروف به «فلورانس بر کرانه الب» بود. این شهر از شهرهای تاریخی آلمان محسوب می شد. در فوریه سال ۱۹۴۵ هنگامی که قدرت نظامی آلمان رو به افول بود و شکست آلمان از پیش مشخص بود در بریتانیا نقشه حمله ی غیر بشری به شهر درسدن پایه ریزی شد. در حالی که درسدن یک مرکز مهم تاریخی و فرهنگی و بدون اهمیت نظامی یا با اهمیت نظامی کم بود، و حملات بمباران مناطق بدون هیچ فرقی بین نظامی بودن یا نبودن آنها و بی هیچ تناسبی با اهداف نظامی بود. طی این عملیات که توسط نیروی هوایی آمریکا و انگلیس اجرا شد ۵۰۰۰ فروند بمب افکن ۱۵ ساعت شهر را بمباران کردند. آمار دقیق قربانیان مشخص نیست اما از ۴۰ هزار تا ۱۳۰ هزار نفر اعلام می شود. چنین حجم کشتار آن هم در منطقه غیر نظامی غیر قابل توجیه است و حتی توسط مردم بریتانیا که در حال جنگ با آلمان بودند مورد انتقاد قرار گرفت.

بمباران شیمیایی درسده
دردناک تر آنست که در تشویق این جنایت ملکه انگلیس بنای یادبود مبتکر این طرح را رونمایی کرد.