همیشه از فاصله ها گله میکنیم…
یادمان رفته در مشقهای کودکی برای درک بهتر کلمات، کمی “فاصله” لازم بود!