فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛
آنان که در شهر نان قسمت می کنند، او را لنگ نان گذاشته اند، تا هر زمان که لنگ هم آغوشی ماندند، او را به نانی بخرند

صادق هدایت

جمله ای از بزرگ مرد تاریخ” صادق هدایت “