دیروز ۱۶ امین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های دو قلوی آمریکا بود که در طی این حملات تقریبا در حدود ۳۰۰۰ نفر کشته شدند. این واقعه به اندازه ای در تاریخ آمریکا و خاورمیانه موثر بود که تا سالهای سال خبرگذاری ها به پوشش این حوادث پرداختند. حوادثی که هنوز واقیعیت آنها سوال هایی است که ذهن خیلی ها را به خود درگیر کرده است؛ اما ما امروز کاری به واقیعیت این حوادث نداریم، اینکه واقعا برای چه هدفی و توسط چه گروهی این کار انجام ششده را کنار می گذاریم و به جنبه ای دیگر از این واقعیت می پردازیم. می خواهیم از زاویه ای دیگر عکس هایی را با شما به اشتراک بگذاریم که شاید کمتر دیده باشید، مثل واکنش مردم، بی خبر از همه جا، مثل تمام روزهای دیگر به امید یک روز معمولی در خیابان قدم می زدند که ناگهان …

اینها تصاویری است که زیاد دیده اید، اما شاید کمتر کسی این تصاویر را دیده باشد:

از این پنجره می توان تصویرهای خیلی زیباتری دید، چرا باید این تصویر زیبا را اینگونه نابود کنند

بار اول که چشمم به این تصویر افتاد با خودم فکر کردم که این مرد چه کار مهمی می توانسته داشته باشد که اینگونه بی اعتنا به این اتفاق به دنبال کار خود می رود، اما هرچه بیشتر گذشت او را بیشتر تحسین کردم، شاید او نیز مانند خیلی از آدم های دیگر از جنگ و سیاست های جنگ طلبانه فرار می کند، شاید با این سرعت به دنبال آرامشی می گردد که می داند این واقعه شروعی برای از بین بردن آن است.

واقعه ای که بر روی سرنوشت آدم هایی تاثیر گذاشت که هنوز پا به این دنیا نگذاشته بودند، شاید پدر همین بچه یکی از قربانیان این حادثه باشد، نه در همان لحظه، بلکه قربانی اتفاقاتی باشد که در پی این حادثه شروع شدند.

تا کی چشم های نگران انسان ها باید در پی تصمیم های نادرست سیاستمداران باشد. تا چه زمانی عده ای باید برای همه انسان ها تصمیم گیری کنند، تصمیمی که زندگی خیلی از انسان ها را به نابودی می کشاند. چرا باید امیدها و آرزوهای ۳۰۰۰ نفر با تصمیم عده ای در یک لحظه دود شود.

منبع:

اختصاصی WeAre.ir