مردمان دینکای سودان جنوبی زندگی خود را در فصل های گوناگون به شکلی متفاوت می گذرانند. در فصل بارانی در دشت های هموار زندگی می کنند و محصولات زراعی از جمله ارزن می کارند و در فصول خشک گله گاو خود را در کنار رودخانه به حرکت در می آورند. زندگی مردان دینکا با گاوهایشان در هم تنیده شده است هر مرد دینکایی یک گاو نر دارد و بخش از اسم خود را روی آن می گذارد. و با بزرگتر شدن گاو خود شاخ آن را به اشکال مختلف در می آورند. مردمان دینکا بسیاری مواقع برهنه می باشند و یا با پوششی کم خود را می پوشانند و همیشه خاکستر بر بدن خود می مالند تا از پشه ها در امان باشند. در دنیای مدرنیته امروز وجود مردمانی با سنت های قدیمی و راه و روشی بدوی جلب توجه می کند.