Martin Klimas هنرمندی است که تصاویری از شکست گلدان ها در سرعت های بالا تهیه کرده است. هنر عکاس در عکاسی و زیبایی خدادادی گل، دو عنصر به هم آمیخته در خلق این صحنه های رویایی هستند. توجه شما بینندگان WeAre.ir را به این سری تصاویر جلب می کنم.

عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (1)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (2)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (3)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (4)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (5)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (6)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (7)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (8)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (9)
عکس  سرعت بالا از شکست گلدان (10)