واقعا زیباست. به نظر می رسد که این آقا خودش را از میله آویزون کرده است اما در واقع اینگونه نیست.

عکس آویزان شدن از میله (1)
عکس آویزان شدن از میله (2)
عکس آویزان شدن از میله (3)