عشق بازی به همین آسانی است
که گلی با چشمی
بلبلی با گوشی
رنگ زیبای خزان با روحی
نیش زنبور عسل با نوشی
کار همواره ی باران با دشت
برف با قله ی کوه
رود با ریشه ی بید
باد با شاخه و برگ
ابر عابر با ماه
چشمه ای با آهو ، برکه ای با مهتاب
و نسیمی با زلف
دو کبوتر باهم
و شب و روز و طبیعت با ما
عشقبازی به همین آسانی است…