عشقی که رفته است در نقاب ها

عشقی که مانده است در خواب ها

رویای مضحک پیرمرد قبل از مرگ…

مویی که پیچ خورده است در تاب ها

 

خوش ذوقی زبان دخترک برای خوشسری

خوش طعمی لبان دخترک برای مشتری

شاید که رفت روح پیرمرد در کنار دخترک

شاید که یافت پیرمرد، لیلای خوشتری

 

معشوق شهره ی شهری که رخش را نقاب زده

زیبای خفته ای که خودش را به خواب زده

قلبش نمی زند دگر، در سرش هنوز…

موهای پیچ خورده ای که خودش را به تاب زده

 

                                                                                                        «محسن فریدون نژاد»