یارو از کلاهش خرگوش در میاره!!!

من هنوز از قلبم یه گوساله رو نتونستم در بیارم…!!