نویسنده ها “سیگار “می کشند
شاعر ها” هجران
نقاش ها “تابلو
زندانی ها “تنهایی
دزدها “سرک
مریضها” درد
بچه ها” قد
و من برای کشیدن
نفسهای تو “را انتخاب می کنم
من برای نفس کشیدن
* هوای تو * را انتخاب می کنم