چندین طراحی الهام‌بخش جلد کتاب های عاشقانه را برای شما خوانندگان گرامی مجله WeAre.ir آماده کرده ایم به امید آنکه الهام بخش شما در طراحی هایتان باشد.

آنچه قابل تامل است و در کلیه تصاویر دیده می شود وجود عنصر قلب در مرکز کلیه طراحی هاست که عجیب جلوه ای به طراحی بخشیده است. در مواردی هنرمند از عنصر فضای منفی استفاده کرده است  که گیرایی تصویر را صد چندان کرده است. چرا که بیینده از پی تصاویر به کشفی دست یافته است و خود را در درک اثر توانا و صاحب کمال می یابد و به ناچار به تحسین هنر می پردازد.

جلد کتاب عاشقانه (1)
جلد کتاب عاشقانه (2)
جلد کتاب عاشقانه (3)
جلد کتاب عاشقانه (4)
جلد کتاب عاشقانه (5)
جلد کتاب عاشقانه (6)
جلد کتاب عاشقانه (7)
جلد کتاب عاشقانه (8)
جلد کتاب عاشقانه (9)
جلد کتاب عاشقانه (10)
جلد کتاب عاشقانه (11)
جلد کتاب عاشقانه (12)
جلد کتاب عاشقانه (13)
جلد کتاب عاشقانه (14)
جلد کتاب عاشقانه (15)