داستان از آنجا شروع شد که

امروز بعد از ۲۷ سال در یکی از خیابان های شهر که هر روز از آن عبور می کردم سرم را کمی بالاتر از همیشه بردم و نگاهی دورتر به اطراف انداختم و متوجه یک تابلو در بالای یکی از مغازه ها شدم که گرد فرسودگی سخت بر آن نشسته بود و غبار روزگار نیمی از آن را چنان در خود محو ساخته بود که گویی اصلا وجود نداشته است و عجیب تر از آن اینکه اولین بار بود که من این تابلو را می دیدم! بله بعد از ۲۷ سال من تازه متوجه وجود تابلو شدم.

نکته اخلاقی داستان

این که لازم است گاهی دنیای اطراف مان را کمی متفاوت تر از همیشه و از پنجره ای دیگر ببینیم. اما نکته مهم تر ایده ای بود تا مطلب امروز را بنویسم.

مطلب امروز

تصاویر زیر شکار صحنه هایی است که در آنها به نوعی صورت های مخفی دیده می شود. خانه هایی با چشم و دهان و بینی و یا اجسامی که به تصادف شبیه صورت انسان یا حیوانات دیده می شوند.

صورت های مخفی در محیط اطراف (1)
صورت های مخفی در محیط اطراف (2)
صورت های مخفی در محیط اطراف (3)
صورت های مخفی در محیط اطراف (4)
صورت های مخفی در محیط اطراف (5)
صورت های مخفی در محیط اطراف (6)
صورت های مخفی در محیط اطراف (7)
صورت های مخفی در محیط اطراف (8)
صورت های مخفی در محیط اطراف (9)
صورت های مخفی در محیط اطراف (10)
صورت های مخفی در محیط اطراف (11)
صورت های مخفی در محیط اطراف (12)
صورت های مخفی در محیط اطراف (13)