8945386_orig

نظر مجله فرانسوی “اکومد” در مورد وضعیت آرایش در ایران

«صورت هایی که دیگر واقعی و دلنشین نیستند. زنان ایرانی چهره خود را پشت نقاب سنگینی از آرایش و عمل زیبایی مخفی می کنند. جای تعجب دارد زنان این کشور علی رغم آموزه های دینی خود شبیه “پورن استارها” و ستاره های فیلم های پورنو آمریکایی آرایش می کنند. این جور صورت آرایی هایی تنها در فیلم های سکسی دیده می شود. ما در خیابان های اروپا بسیار کم با چنین مواردی روبرو می شویم. در ایران صورت زنان بیشتر از آنکه حس خوبی القا کند حس شهوت را برانگیخته می کند. خرید و فروش کتاب در مقابل خرید و فروش لوازم آرایشی بسیار کم و ناچیز جلوه می کند. در ایران مقدار خرید و فروش یک سال کتاب برابر است با میزان خرید و فروش یک روز یا نیمه ای از روز ابزار آرایش!!!»

دلیل این امر را می توان عدم وجود مرجعی در کشور دانست که نوعی از زیبایی را تعریف و ارائه کند. شبکه های تلویزیونی و اینترنتی بجای هدایت و راهنمایی جوانان سعی در انکار آنان می کنند.

تدبیر نابجایی که موجب تبدیل صورت بانوان ایرانی به عنوان بزرگترین و مضحک ترین بازار لوازم آرایشی اروپایی و چینی شده است.

بر اساس آمارهای موجود اعمال جراحی بینی در دنیا رو به کاهش و در عوض سایر جراحی هایی که به منظور جوان سازی افراد صورت می گیرد رو به افزایش است. با این وجود ایران هنوز بیشترین متقاضی جراحی زیبایی بینی در جهان است. یکی از علل افزایش روز افزون جراحی های زیبایی در ایران آن است که  گروه های مرجع نتوانستند جوانان را در شناخت هویت خود یاری کنند. به این ترتیب ظاهری ترین لایه هویت هر فرد چنان برجسته می شود که دیگر ابعاد وجودیش را به حاشیه می راند.