در هر شکن زلف گره گیر تو دامی است

این سلسله، یک حلقه ی بیکار ندارد