شما که یادتون نمیاد هیچ خودمان هم یادمان نمی آید. اصلا فک نکنم هیچکی یادش بیاد…

کتاب اول!