اکثر انسانها در برخورد با طبیعت واکنش های یکسانی دارند. در این میان دو دسته متفاوت تر می اندیشند: انسان دانشمند و اسنان دیوانه

سرنوشت سیب در تاریخ بشریت به واسطه افسانه ها و واقعیت هایی که در موردش نقل شده همواره جالب توجه بوده است. چه سیبی که آدم و حوا را از بهشت راند و چه معروف سیبی که بر سر نیوتن فرود آمد.

مسئله این است که اگر زمان به عقب بر می گشت، در برخورد با اولین سیب سرنوشت ساز بشریت، ما نیز همانند نیوتن قانون جاذبه را کشف می کردیم و یا همانند مرحوم استیو جابز (بنیانگذار شرکت اپل) ایده می گرفتیم و یا فورا به فکر ساخت تنباکو دوسیب می افتادیم.

سیب، اپل، نیوتن، تنباکو دو سیب